Spatial ecology in a changing world

Assistant technician position in landscape modelling and data analyses in Solsona (InForest JRU, CTFC-CREAF)

We offer a technician position in landscape modelling and analysis of environmental data to join the Biodiversity and Landscape Ecology Lab at the InForest Join Research Unit (CREAFCTFC-CEMFOR) in the context of global change impacts on Mediterranean systems.

Main tasks to develop include assistance in the development, maintenance, and analyses of the data generated by different forest landscape models currently being used by the group for research purposes. These models are spatially explicit and allow generating landscape dynamics and fire regime variability scenarios. Our main modelling framework is currently the MEDFIRE model.

The position will be framed within the FORESTCAST project (CGL2014- 457 59742-C2-2-R) and the ERA-NET 459 FORESTERRA project INFORMED (29183). The successful candidate will also work on the technical model documentation and may be involved in the scientific articles derived from the modelling activities.

Requirements

– University degree, preferably in an environmental area (Biology, Forestry, Geography) but also open to other areas (Maths, Physics, etc) when experience in environmental issues can be demonstrated.

– Previous experience in Geographic Information Systems, remote sensing and management of large data sets (e.g. Forest Inventories).

– Previous experience in teamwork.

– Strong background in statistical and modelling analysis (i.e. previous experience in R statistical language).

Other aspects

– Active involvement or experience in environmental modelling frameworks.

– High level programming skills.

– Publication record in international journals.

Working conditions

– The preselected candidates will go through a personal interview including specific tests on the required skills.

– Working place is at the CTFC-CEMFOR in Solsona (Lleida) and the initial contract is of for one year with possibility of extension. – Initial test period of 30 days.

– Salary according to the legal setting established by the CTFC.

Please send CV, reference contacts (at least 2) and a presentation letter (one page maximum) via e-mail, before February 10th 2016 to lluis.brotons@ctfc.cat

Institutional and research context

The InFOREST JRU is a joint research venture by CTFC and CREAF. These are two forest research centres belonging to the Catalan network CERCA. One cornerstone of the InForest JRU is that it is built on strong national, European and global networks (Canada, Australia, etc), fact that sets up the offer place in an international scope research group. Mediterranean forests are complex socio-ecosystems characterized by an important biodiversity, high levels of spatial environmental heterogeneity, deep interlinking with human populations to which they provide a bunch of ecosystem services. Mediterranean forests are also considered as a hotspot of global change impacts. Based on meta-disciplinary research, our research vision will develop a dynamic approach of the resilience of Mediterranean forests by considering an integrated socio-ecosystem where management, ecological processes, and socio-economic processes interact. Climate change, land-use changes and new demands on ecosystem services act on the system as new disturbance factors or modify previous disturbance regime (fire), which will simultaneously impact the different compartments of the system.

The InForest JRU aims to fill-in knowledge gaps on the basic mechanisms that determine the response to disturbance of the socio-ecosystem, and extend existing models to integrate different processes and perform simulations accounting for their interactions. Modelling expertise by researchers included in the InForest JRU includes: forest dynamics and silviculture, fire behaviour, fire vegetation succession, niche models and optimization strategy and scenario development. Acquired knowledge of the InForest JRU research activity aims to be translated into operational recommendations and tools to support decision, from silviculture at stand level to framework planning and to policy making at regional or national scale. Beyond the cross-evaluation of current practices or organizations (e.g. evaluation of fire prevention strategies on biodiversity evolution or on the response to drought stress), we aim to propose innovative, alternative but still operational, management strategies.


TÈCNIC EN MODELITZACIÓ DEL PAISATGE I ANÀLISI DE DADES

Es busca tècnic/a en modelització ecològica i anàlisi de dades ambientals amb possibilitats d’incorporar-se al grup de Biodiversitat i Ecologia del Paisatge en el marc de la Unitat mixta InForest Joint dins de l’àmbit del canvi global i els seus impactes sobre els sistemes ecològics.

Les tasques a realitzar inclouen l’assistència al desenvolupament, manteniment i tractament estadístic de les dades generades en diversos processos de modelització ambiental que es treballen en el si del grup. Els models a impulsar són espacialment explícits i inclouen el desenvolupament d’escenaris de canvi de paisatge i variabilitat en el règim d’incendis a partir del model MEDFIRE. El candidat treballarà en el marc dels projectes FORESTCAST (CGL2014- 457 59742-C2-2-R) i INFORMED (ERA-NET 459 FORESTERRA: 29183). La persona seleccionada col·laborarà en la redacció de les memòries i articles científics derivats de la utilització de les bases de dades esmentades.

Requeriments

– Formació universitària, preferiblement en l’àmbit del medi ambient: Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria Forestal, Geografia física, però obert a d’altres àmbits (Matemàtiques, Física o altres Enginyeries) amb experiència en temes ambientals.

– Expertesa en Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció i gestió de grans bases de dades.

– Experiència prèvia de treball en equip.

– Coneixements en anàlisis i modelització estadística. (Preferiblement experiència prèvia en el llenguatge estadístic R).

Es valorarà positivament

– Participació activa i experiència en processos de modelització ambiental.

– Coneixements alts en llenguatges de programació.

– Experiència contrastada en la redacció de memòries o articles científics.

Condicions de treball

– Els candidats preseleccionats es sotmetran a una prova específica i a una entrevista per part dels serveis de personal del CTFC.

– Lloc de treball al CTFC-CEMFOR, Solsona amb una duració de contracte inicial d’un any amb possibilitat d’ampliació.

– Període de proves de 30 dies amb sou segons conveni CTFC.

Envieu CV, contactes de referència (mínim de 2) i carta de presentació (màxim una plana) per correu electrònic, abans del 10 de Febrer de 2016 a Lluís Brotons, lluis.brotons@ctfc.cat

CONTEXT INSTITUCIONAL I DE RECERCA

InForest és una unitat mixta de recerca formada pel CTFCCEMFOR i el CREAF. Els dos centres formen part de la xarxa CERCA de recerca de Catalunya. Un dels pilars de la unitat mixta és que està formada per una robusta xarxa d’investigadors nacionals, europeus i globals (Amèrica, Australia…), fet que posiciona la plaça oferta en un grup de recerca d’àmbit i aplicació internacional. Els boscos mediterranis són sistemes socio-ecològics complexos caracteritzats per posseir una alta biodiversitat, alts nivells d’heterogeneïtat ambiental espacial i fortes relacions amb poblacions humanes a les qual proveeixen un conjunt de serveis ecosistèmics. Els boscos mediterrànies estan també considerats un “hotspot” d’impactes del canvi global. Basada en una perspectiva interdisciplinària, la nostra visió de recerca vol desenvolupar una aproximació dinàmica per mantenir la resiliència dels boscos mediterranis considerant sistemes socio-ecològics integrats on la gestió i les pressions ambientals i econòmiques interactuen mitjançant processos ecològics i socials. El canvi climàtic, els canvis d’usos del sòl i les ràtio de noves demandes en serveis ecosistèmics actuen sobre el sistema com a nous factors de pertorbació o fins i tot modifiquen règims de pertorbació previs, que simultàniament impactaran els diferents comportaments del sistema.

La unitat mixta InForests es proposa omplir buits de coneixement en els mecanismes bàsics que determinen la resposta de les pertorbacions dels sistemes socio-ecològics, i estendre els models existents per a integrar diferent processos i elaborar simulacions que tinguin en compte les seves interaccions. L’expertesa en modelització pels investigadors de la unitat mixta InForests inclou dinàmica forestal i silvicultura, comportament del foc, successió de la vegetació, models de nínxol, optimització estratègica i desenvolupament d’escenaris. El coneixement adquirit de l’activitat de recerca de la unitat mixta es pretén que sigui traslladat a recomanacions i eines operacionals per a donar suport a la presa de decisions, des de nivell de parcel·la a contextos lligats a planificació i elaboració de polítiques a nivell regional i nacional. Més enllà de la possible avaluació de pràctiques actuals, es volen proposar estratègies innovadores i alternatives de gestió dels sistemes socio-ecològics.4 thoughts on “Assistant technician position in landscape modelling and data analyses in Solsona (InForest JRU, CTFC-CREAF)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *