Spatial ecology in a changing world

New article: Effects of the non-native amphibian species Discoglossus pictus on the recipient amphibian community: niche overlap, competition and community organization

A new article led by Alex Richter-Boix (Uppsala University, Sweden) and Núria Garriga (Barcelona University, Spain), with support of Dani Villero from ECOLAND, examines the effects of the non-native Discoglossus pictus (Amphibia: Discoglossidae) on amphibian assemblages from the north-east of the Iberian Peninsula, suggesting that competition between native and non-native species can cause recipient communities to become less structured, and thus, more vulnerable to other impacts threatening amphibian populations at the Mediterranean basin.

Niche overlap analyses between species in regions with and without D. pictus revealed differences in the co-occurrence patterns of species, with structured communities in the non-invaded area and random non-structured communities in the invaded area. One possible cause of the alteration of species co-occurrence patterns in the recipient community on a regional scale are competitive interactions in larval communities at breeding sites. Laboratory assessments on competition consequences with D. pictus tadpoles supported that hypothesis, showing significant negative interactions with the two most commonly overlapped species, Bufo calamita and Pelodytes punctatus, which reduced survival, body mass, activity and consumption rate, and delayed metamorphosis.

——

Un nou treball, liderat per Alex Richter-Boix (Uppsala University, Sweden) i Núria Garriga (Universitat de Barcelona), i amb el suport de Dani Villero d’ECOLAND, examina els efectes de l’espècie introduïda Discoglossus pictus (Amphibia: Discoglossidae) en les comunitats d’amfibis del nord-est de la Península Ibèrica, suggerint que la competència amb altres espècies pot provocar la desestructuració de les comunitats autòctones d’amfibis i, per tant, més vulnerables als impactes que amenacen les poblacions d’amfibis a la conca Mediterrània.

L’anàlisi de solapament del nínxol entre espècies en regions amb o sense D. pictus va posar de manifest diferències en els patrons de co-occurrència de les espècies, amb comunitats d’amfibis desestructurades en àrees envaïdes per D. pictus i comunitats ben estructurades en àrees on l’espècie encara no ha arribat. Una possible causa de l’alteració d’aquests patrons de co-occurrència en les comunitats receptores a escala regional és la competència en les comunitats de larves en els llocs de reproducció. Els assajos de laboratori per avaluar les conseqüències de la competència amb larves de D. pictus van donar suport a aquesta hipòtesi, mostrant interaccions negatives significatives amb les espècies que mostren major solapament de nínxol, Bufo calamita i Pelodytes punctatus, amb la reducció de la supervivència, massa corporal, activitat i taxes de consum, i el retard de la metamorfosi.

Richter-Boix, A., Garriga, N., Montori, A., Franch, M., San Sebastián, O., Villero, D. & Llorente, G.A. (2013).Effects of the non-native amphibian species Discoglossus pictus on the recipient amphibian community: niche overlap, competition and community organization. Biol. Invasions (2013) 15:799–815 DOI 10.1007/s10530-012-0328-4.2 thoughts on “New article: Effects of the non-native amphibian species Discoglossus pictus on the recipient amphibian community: niche overlap, competition and community organization”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *