Spatial ecology in a changing world

New article: Modelling seasonal changes in species distribution using remote sensing

Francesc Sardà-Palomera in collaboration with colleagues from the Department of Animal Biology in the University of Barcelona (UB) and Lluis Brotons from ECOLAND, has lead a new article published in IBIS.

Using the Common quail as a study model species, the article provides new insights to model seasonal changes in the distribution of farmland birds using habitat data obtained from remote sensing. This study is a contribution to the Steppeahead project funded by the CSIC, FGCSIC and Banco Santander.

The results demonstrate that seasonal changes in farmland ecosystems can be incorporated into a simple distribution model, and that the obtained approach could be applied to other species to predict the effects of agricultural changes on the seasonal distribution of birds inhabiting farmland landscapes.

The Common quail is a farmland bird that during breeding season mainly inhabits within cereal crops, showing distribution changes in response to crops maturation and agriculture practices (mainly cereal harvesting). In this study a generalized linear mixed model is applied to relate the species’ presence and absence data, collected in four different countries (Morocco, Portugal, Spain and France), to environmental variables and to the normalized difference vegetation index (NDVI) at each sampling location through the seasons. The NDVI is used as an indicator of within- and between-season habitat changes.

————————————————-

Modelitzant canvis estacionals en la distribució d’espècies

En Francesc Sardà-Palomera en col·laboració amb companys del Departament de Biologia Animal (UB) i en Lluís Brotons d’ECOLAND, ha liderat un nou article recentment publicat a la revista IBIS. Utilitzant la guatlla com a espècie model d’estudi, l’article proporciona una innovadora aproximació per modelar els canvis estacionals en la distribució dels ocells agrícoles utilitzant dades d’hàbitat obtingudes a partir de sensors remots. Aquest estudi és una contribució al projecte Steppeahead finançat pel CSIC, FGCSIC i el Banco Santander.

Els resultats obtinguts demostren que els canvis estacionals que succeeixen en els ecosistemes agrícoles poden ser fàcilment incorporats en els models de distribució, i la metodologia aplicada en aquest estudi podria ser extrapolada a altres espècies per tal de predir els efectes que els canvis en ambients agrícoles tenen en la distribució estacional dels ocells que habiten en aquest tipus de paisatges.

La guatlla és un ocell que durant l’època de reproducció habita principalment dins dels cultius de cereal, mostrant canvis en la seva distribució a mesura que els cultius van madurant i en resposta a les diferents pràctiques agrícoles (principalment la sega del cereal). En aquest estudi s’aplica un model lineal generalitzat mixte amb la finalitat de relacionar dades de presència i absència d’aquesta espècie, recollides en quatre països diferents (Marroc, Portugal, Espanta i França), amb diferents variables ambientals i amb l’NDVI (normalized difference vegetation index) a cada localitat d’estudi al llarg de l’any. L’NDVI és un índex utilitzat per estimar la quantitat, qualitat i desenvolupament de la vegetació, i que en aquest cas s’ha utilitzat com a indicador dels canvis que succeeixen en els cultius al llarg dels anys, i entre ells. 

Sardà-Palomera, F., Puigcerver, M., Brotons, L. & Rodríguez-Teijeiro, J.D. (2012) Modelling seasonal changes in the distribution of Common quail Coturnix coturnix in farmland landscapes using remote sensing. Ibis. doi: 10.1111/j.1474-919X.2012.01254.xLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *