Spatial ecology in a changing world

Indicators of biological connectivity

Assu Gil-Tena has co-authored an article published in Ecological Indicators in which a new indicator of biological connectivity (i.e. species flow) was proposed and estimated from community assemblages through different regression techniques accounting for spatial autocorrelation and non-stationarity.

Semi-natural grasslands of Brittany (NW France) were the target habitats, where their greater structural connectivity and decreasing hedgerow length produced increased values of biological connectivity. The proposed indicator and estimation methodology represent a step ahead in connectivity analysis at the community level, potentially relevant in the detection of hotspots of biological connectivity which can help buffer current large-scale biodiversity threats due to global change.

——————————————

Indicadors de connectivitat biològica

Assu Gil-Tena és coautora d’un article que serà publicat a Ecological Indicators en el que s’ha proposat i estimat un nou indicador de connectivitat biològica pel que fa al flux d’espècies a nivell de comunitat. Per tal d’això, s’han utilitzat diferents tipus de regressió que consideren l’autocorrelació espacial i la no estacionarietat dels processos estudiats. L’estudi mostra una aplicació pràctica del càlcul del nou indicador de connectivitat biològica, utilitzant com a cas d’estudi les pastures extensives de la Bretanya (NO França), les quals

han mostrat valors superiors de connectivitat biològica quan hi havia una major connectivitat estructural de les mateixes i una menor longitud de tanques arbòries característiques del paisatge agrícola bretó. En general, l’indicador i metodologia d’estimació proposats representen un avanç en l’anàlisi de la connecitivitat a nivell de comunitat, essent potencialment relevants en la detecció de hotspots de connectivitat per tal de mitigar les amenaces a gran escala de la biodiversitat com a conseqüència del canvi global.

Gil-Tena, A., Lecerfc. R. & Ernoulta, A. 2013. Disentangling community assemblages to depict an indicator of biological connectivity: A regional study of fragmented semi-natural grasslands. Ecological Indicators, 24:48-55.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *