Spatial ecology in a changing world

New article: Tipping points and bird community shifts in response to fire in Mediterranean forests

Mediterranean forests are highly resilient to fires, showing a rapid recovery after disturbance. However, as shown by a recent article published in the journal ARDEA and led by Elena Lopez-Zozaya, in some cases tree regeneration of pre fire dominant tree species fails. This leads to radical changes in landscape composition.

Overall, their results suggest that large fires affecting non-direct regenerating forest types lead to a new and radically different mosaic landscape offering new opportunities to bird species with unfavourable European conservation status.

We evaluated the impact of landscape changes on the conservation value of bird species using the new landscape arising from non-direct regeneration after a fire. They used data from a large fire that occurred in central Catalonia (NE Spain) in 1998. The fire affected about 26,000 ha of a land mosaic mainly covered by Black Pine Pinus nigra forests and farmland dominated by cereal crops.

—————————————–

Canvis en les comunitats de aus i punts de non retorn en l’evolució dels boscos de pinassa Mediterranis

El bosc mediterrani és molt resilient al foc, es a dir, té una elevada capacitat de regeneració desprès del pas de la pertorbació. Malgrat això, en alguns casos, la regeneració directa no es porta a terme i es produeixen importants canvis en la composició del paisatge.

En un nou article, publicat a la revista ARDEA, Elena L. Zozaya, Lluís Brotons i Sara Vallecillo, van avaluar el impacte dels canvis en el paisatge en el valor de conservació de les espècies d’aus, utilitzant el nou paisatge derivat de la regeneració no directa desprès d’un incendi.

Es van utilitzar dades d’un incendi que va tenir lloc a la Catalunya central al 1998. El foc va afectar 26,000 ha d’un paisatge cobert per pinassa (Pinus nigra) i zones agrícoles de cereal. Els resultats suggereixen que els grans incendis que afecten un bosc que no té capacitat de regeneració desprès del foc, produeixen un paisatge nou i radicalment diferent que ofereix noves oportunitats a espècies d’ocells amb un estatus de conservació desfavorable a nivell Europeu.

Zozaya E.L., Brotons L. & Vallecillo S. (2011) Bird community responses to vegetation heterogeneity following non-direct regeneration of Mediterranean forests after fire. ARDEA 99 (1): 73 – 84.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *