Spatial ecology in a changing world

New competitive projects addressing land use changes and biodiversity in two national parcs

The ECO-LAND lab participates in two new projects to be carried out in the AigüesTortes i Llac de Sant Maurici and Sierra Nevada national parcs.
The project TREBIO is coordinated by the ECO-LAND lab and carried out together with colleagues from the CTFC (FIDBOSC,LABTAG and SILVOPAS). The project aims to develop a methodology to understand the impacts of global change in a mountain landscape context and develop a modeling approach combining the species response to environmental changes at different scales. Future efforts in conservation biology should be targeted towards the explicit inclusion of historical contexts and the interactions between changing factors that affect the ecological systems.
On the other hand, the project MIGRAME, Global Change, Migration and colonization of habitats altitudinal gradients on Mediterranean mountains, coordinated by Regino Zamora at the University of Granada is aimed to evaluate the ability of altitudinal migration and colonization of habitats, considering two other partners to global change: temperature rise and changes of land use.
The TREBIO project aims to improve the level of understanding of the overall impact of human activity on forest systems and shrublands of Aigüestortes and Lake Sant Maurici National Park and integrate into the management logic the reality and constraints derived from the historical changes that have affected these systems and their possible interactions with other components of global change such as climate change. The specific objectives of the project are:

1. The definition and quantification of changes in distribution and structure of the major medium and high altitude communities of herbaceous, shrubs and trees induced by land use changes within the Aigüestortes and Sant Maurici National Park.
2. The identification of major ecological processes that have shaped the changes observed in the dominant herbaceous and shrub communities in the National Park.
3. The determination of the role of structural changes observed in species and habitats of special conservation interest of the park and spatial modelling of their historical response to such changes.
——————————————————–
El grup d’Ecologia del Paisatge participa en dos nous projectes a dur a terme en parcs nacionals AigüesTortes i Llac de Sant Maurici i Sierra Nevada.

El projecte TREBIO, coordinat pel nostre grup i en col.laboració amb altres grups del  CTFC  (FIDBOSC,LABTAG and SILVOPAS), té com a principal objectiu millorar el nivell de comprensió de l’impacte general de l’activitat humana sobre els sistemes forestals i arbustius del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

En un context de canvi global d’impacte incert, les accions de conservació que consideren de manera simple factors de canvi aïllats o que no consideren de manera explícita les implicacions derivades de les característiques dels sistemes d’estudi són inadequades a causa dels efectes cascada de les interaccions entre factors no considerats.

Els esforços futurs en biologia de la conservació s’han de encaminar doncs a la inclusió explícita dels contextos històrics i de les interaccions entre els factors de canvi que afecten els sistemes ecològics. Aquest projecte pretén també incorporar en la lògica de gestió a la realitat dels canvis històrics que han afectat aquests sistemes i de les seves possibles interaccions amb altres components del canvi global com el canvi climàtic. Els aspectes específics que s’abordaran en el projecte són:
1 – Definició i quantificació dels canvis de distribució i estructura de les principals comunitats herbàcies, arbustives i arbòries de mitja i alta muntanya induïts per canvis en els usos del sòl del Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici.
2. Identificació dels processos ecològics que han determinat els principals canvis observats en les comunitats herbàcies i arbustives dominants en el parc Nacional.
3. Determinació del paper dels canvis estructurals observats en espècies i hàbitats d’especial interès de conservació del parc i modelització espacial de la seva resposta històrica.

Aquest projecte pretén desenvolupar una metodològica encaminada a la comprensió dels impactes del canvi global en un context paisatgístic de muntanya i abordar un procés de modelització que combini la resposta de les espècies a diferents escales temporals. Les diferents fases del projecte es plantegen un procés exhaustiu de recopilació i anàlisi dels patrons de canvi de paisatge i d’impacte sobre la biodiversitat del Parc Nacional que permetrà la parametrització de models de distribució i la seva utilització en el desenvolupament d’escenaris retrospectius de passat. Finalment, aquests exercicis de modelització ens permetran disposar d’informació sobre els canvis en distribució de les espècies en temps recents.

La gestió de la biodiversitat en àrees protegides s’hauria de realitzar incorporant de manera explícita el coneixement sobre els canvis soferts per aquests sistemes i permetre avaluar la seva possible sensibilitat a nous canvis. La informació generada per aquest projecte té la potencialitat d’esdevenir una potent caixa d’eines per als gestors del parc que permetria establir prioritats de gestió i protecció que tinguessin en compte de manera explícita una perspectiva temporal sobre la variació del paisatge, dels factors que el modifiquen i per tant de les espècies i hàbitats que l’utilitzen.

Finalment, el projecte sobre “Canvi global, Migració altitudinal i colonització d’hàbitats degradats en muntanyes Mediterrànies” (MIGRAME) desenvolupat liderat pel Dr. Regino Zamora de la Universitat de Granada, pretén avaluar la capacitat de migració altitudinal i de colonització d’hàbitats, considerant dos motors associats al canvi global: increment de temperatura i canvis
d’usos del territori.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *