Spatial ecology in a changing world

TPT: Óscar Santafé. Oak regeneration in pine forests

Oak regeneration patterns in pine forests

Forest regeneration is a complex proces driven by many interacting factors. In this TPT master (UdL) study, Óscar Santafé supervised by Carol Puerta have investigated the factor determining natural regeneration patterns of oak sedlings in pine forests (Pinus nigra) in Catalonia.

The results point to the fact that natural regeneration driven by dispersal such as the Jay is key factor in determining regeneration patterns of oaks in the study area.

————————————-
Regeneració de quercínies en pinedes de pinassa

La regeneració de les plantes és un procés molt complex en el qual intervenen un conjunt de factors i processos intermedis molt extens. En aquest projecte de TPT (UdL) realitzat per Óscar Santafé i supervisat per la Carol Puerta hem intentat fer una aproximació al coneixement de com es produeix la regeneració natural d’espècies quercínies arbòries (espècies del gènere Quercus L.) en masses de pinassa (Pinus nigra) del Solsonès.

La regeneració d’aquestes espècies es veu condicionada, per diferents factors o variables ecològiques i ambientals. Aquests, que poden ser d’origen biòtic o abiòtic, interfereixen sobre el procés de reclutament de manera positiva o negativa, és a dir, afavorint o limitant.

Per estudiar la forma en què es produeix la regeneració d’aquestes espècies i identificar alguns dels factors que la condicionen hem realitzat un estudi basat en un disseny factorial considerant dues variables: l’orientació o exposició (obaga i solana), i la densitat de quercínies (baixa, mitjana i alta).


S’han trobat unes taxes de regeneració força altes ( 10,31 ± 1,73 peus de regenerat/transsecte, de mitjana), encara que aquestes varien, tot i que en poca mesura, entre els diferents nivells d’estudi. La major part de la regeneració trobada prové de llavor. Aquest èxit en la regeneració l’atribuïm a l’excel·lentíssima feina que realitzen els animals dispersors de glans, principalment el gaig, traslladant aquestes a llocs segurs i la facilitació degut a l’ombreig que dóna la massa arbòria. Aquests llocs segurs són aquells on el balanç entre factors afavoridors i limitadors és positiu en favor dels primers.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *