Spatial ecology in a changing world

INOAC: Development of sound functional indicators of biodiversity change

The INOAC project “Development of farmland biodiversity indicators from bird monitoring programs” has been completed. The project funded by Obra Social de la Caixa de Catalunya has been run in collaboration with the Catalan Ornithological Institute.
The project has been centered in the development of an effective methodology based on Gregory et al. . 2009 PLOSone to derive composite indicators of biodiversity change (i.e. for multiple species) for specific driving factors of environmental change. In our case, we have developed indicators of farmland abandonment, intensification and urbanisation. The project has mapped the current state of such driving factors at the catalan state using data from the Catalan Breeding Bird Atlas and has developed a way to monitor changes based on the common bird monitoring survey (SOCC) run by the ICO.
This information should serve for a better planning of conservation actions in farmland areas in a context of rapid environmentl change.

—————————————————–
INOAC: Desenvolupant indicadors funcionals de biodiversitat

S’ha finalitzat el projecte “Desenvolupament de bioindicadors de zones agrícoles generats a partir de programes de seguiment d’ocells” finançat per l’Obra Social de la Caixa de Catalunya i realitzat amb la col·laboració del Institut Català d’Ornitologia. Els índexs biològics e indicadors de biodiversitat són valors de síntesi d’informació complexa, que busquen la integració d’una forma estadísticament acurada de la informació disponible sobre les tendències en diferents components de la biodiversitat.
Aquest projecte a permès la definició de les bases tècniques i metodològiques que conformen diferents indicadors funcionals del Indicador d’Ocells Agrícoles de Catalunya (INOAC) a escala catalana. Així doncs, s’ha realitzat cartografia temàtica i s’ha avaluat les tendències de 3 indicadors funcionals relacionats amb els medis agrícoles:
  1. Abandonament agrícola.
  2. Intensificació.
  3. Urbanització de terres agràries.

Aquests indicadors han de permetre avaluar l’estat de conservació de les zones agrícoles catalanes i coneixer millor els procesos de canvi que les afecten.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *